คำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คำสั่งที่ 87/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 4 ฝ่าย
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 64
คำสั่ง 89/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมดูแลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน OBEC104ล./61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่3)
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
สั่งที่ 79/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
คำสั่งที่ 68/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
คำสั่งที่ 61/2564 แต่งตั้งครูทำการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 55/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนกล้าฝัน ตามรอยเท้าพ่อ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 27/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
คำสั่ง 21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของสมาชิกยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
คำสั่ง 20/2564 แต่งตั้งการดำเนินงานอยู่ค่ายพักแรมและควบคุมลูกเสือสามัญฝึกกิจกรรมนอกสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
คำสั่งที่ 16/64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรศิลป์เป็นหนึ่งตัวตนคนสุโขทัย
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
คำสั่ง 5/2564 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการสอนและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
กำหนดตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 123/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 41/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 113/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63