ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ม.ค. 62 ถึง 10 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
01 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561