กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉัตรมงคล ไกรไกญจนาท
ครู คศ.3