กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายฉัตรมงคล ไกรไกญจนาท
ครู คศ.3