กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวขวัญฤดี ประหยัด
ครูผู้ช่วย