กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์
ครู คศ.2