คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสพ แก้วบังเกิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา