คณะผู้บริหาร

นางพนอ เกษประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายลภชัย พรมวิหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา