คณะผู้บริหาร

นางพนอ เกษประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสพ แก้วบังเกิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา