คณะผู้บริหาร

..
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสพ แก้วบังเกิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา