กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพธู ทองดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธา มั่นคำ
พนักงานราชการ