กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดอกไม้ สุขชื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรพีพรรณ สายโกสุม
ครู คศ.3

นางสาวสุธา มั่นคำ
พนักงานราชการ

นางสาวพธู ทองดี
ครูผู้ช่วย