กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดอกไม้ ทองพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธา มั่นคำ
พนักงานราชการ

นางสาวพธู ทองดี
ครูผู้ช่วย