กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพธู ทองดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธา มั่นคำ
พนักงานราชการ

นายกชพร พิรณฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวนันทวัลย์ ทนันใจ
ครูผู้ช่วย