กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพธู ทองดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธา มั่นคำ
พนักงานราชการ