กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี พุฒจาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาริณี หอมหวล
ครู คศ.3

นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรีวรรณ ภู่ระหงษ์
อัตราจ้าง

นางสาวสายชล สุกร
ครู คศ.1