กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี พุฒจาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาริณี หอมหวล
ครู คศ.3

นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย
ครู คศ.3

นางสุรีวรรณ ภู่ระหงษ์
อัตราจ้าง

นางสาวสายชล สุกร
ครู คศ.1

นายวิเชียร รามจักร