กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางแพรวนภา เมฆตานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิวรรธนี ยอดโปร่ง
ครู คศ.2