กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางแพรวนภา เมฆตานี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศลิษา ชำนาญช่าง
ครู คศ.3