กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางแพรวนภา เมฆตานี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศลิษา ชำนาญช่าง
ครู คศ.3