กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบุญทัน แก้วมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิเชียร รามจักร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง
ครู คศ.3

นายดนัย ปานศรี
ครู คศ.3

นางวิภา เจริญกุล
ครู คศ.1