กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิเชียร รามจักร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบุญทัน แก้วมี
ครู คศ.3

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง
ครู คศ.3

นายดนัย ปานศรี
ครู คศ.3

นางวิภา เจริญกุล
ครูผู้ช่วย