กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบุญทัน แก้วมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง
ครู คศ.3

นายดนัย ปานศรี
ครู คศ.3