กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกษร ฟักรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประดับพร บุตรสุวรรณ
ครู คศ.3

นางมัสริน ละมัย
ครูผู้ช่วย