กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเกษร ฟักรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางประดับพร บุตรสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี ยอดยิ่ง
ครู คศ.1