กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิกุล เจ็กอยู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุทธิพร จันทร์ฝอย
ครู คศ.2

นายเคียง ชำนิ
พนักงานราชการ