คำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คำสั่งที่ 55/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,4 ปีการศึกษาา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนกล้าฝัน ตามรอยเท้าพ่อ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 27/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
คำสั่ง 21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของสมาชิกยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
คำสั่ง 20/2564 แต่งตั้งการดำเนินงานอยู่ค่ายพักแรมและควบคุมลูกเสือสามัญฝึกกิจกรรมนอกสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
คำสั่งที่ 16/64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรศิลป์เป็นหนึ่งตัวตนคนสุโขทัย
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
คำสั่ง 5/2564 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการสอนและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
กำหนดตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 123/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 41/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 113/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 112/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 87/2563 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 89/2563 คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณและโรงเรียนดีฯ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 85/2563 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 86/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ งานวันวิทยาศาสต์ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
คำสั่ง 79/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63