เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
รายละเอียด รายวิชาที่สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
แบบเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562)
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63