ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 วันที่ 6 กันยายน 2562
ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณีโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัล 9 รางวัล
                1.โรงเรียนดีเด่น "ด้านผลสัมฤทธิ์" การสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขนาดกลาง
                2.รางวัลโรงเรียนดีเด่น "ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 จากการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
               3.รางวัลกลุ่มสาระดีเด่น ได้คะแนนทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุดของ สพม.38 คิดเป็นร้อยละ 38.34 จากการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
              4.รางวัลกลุ่มสาระดีเด่น ได้คะแนนทดสอบวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดของ สพม.38 คิดเป็นร้อยละ 31.18 จากการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
              5. รางวัลสาระการเรียนรู้ดีเด่น "ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" วิชาวิทยาศาสตร์ ได้สูงสุดจากปีการศึกาา 2560 ของสพม.38 คิดเป็นร้อยละ 6.41 จากการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
              6. รางวัลสาระการเรียนรู้ดีเด่น "ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" วิชา์าษาไทยภ ได้สูงสุดจากปีการศึกาา 2560 ของสพม.38 คิดเป็นร้อยละ 10.44 จากการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
               7. รางวัลสาระการเรียนรู้ดีเด่น "ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" วิชาคณิตศาสตร์ ได้สูงสุดจากปีการศึกาา 2560 ของสพม.38 คิดเป็นร้อยละ 12.15 จากการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
               8. รางวัลสาระการเรียนรู้ดีเด่น "ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" วิชาสังคมศึกษา์ ได้สูงสุดจากปีการศึกาา 2560 ของสพม.38 คิดเป็นร้อยละ 4.04 จากการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
              9. รางวัลกลุ่มสาระดีเด่นได้คะแนนทดสอบวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดของ สพม.38 คิดเป็นร้อยละ 32.98 จากการสอบ O-net ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,10:17   อ่าน 83 ครั้ง