ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมสรุปโครงการ pure love รักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมสรุปโครงการ pure love รักบริสุทธิ์หยุดปัญหาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความ้ข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต ความรัก และสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้เยาวชนและครอบครัวมีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพ และคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ (สคร. 3)ซึ่งวันนี้นางวรรณี จิ๋วปัญญา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางบัวลอย นนทะนำ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ได้มาร่วมรับฟัง และยังได้รับเกียรติจากนายชัยทัต ปัททุม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนันท์นลิน. พุ่มทอง นักวิชาการชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด. และรองศาสตราจารย์สุนี บุญพิทักษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ร่วมรับฟัง เพื่อร่วมสะท้อนคิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาต่อไป ขอบคุณผู้ดูแลโครงการคุณศักดิ์ชัย สัมทับ และคุณตฤณศร สัมทับ ที่ได้นำโครงการดีๆ สู่เยาวชน
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,14:24   อ่าน 39 ครั้ง