ภาพกิจกรรม
รับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เข้ารับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” จากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 8 ฐาน คือ
1. ฐาน ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ฐาน คน3R
3. ฐาน ออมไว้ไม่ขัดสน
4. ฐาน  ไข่ดีศรีรัชมัง
5. ฐาน  ศิลป์เป็นหนึ่ง
6  ฐาน  เกษตรผสมผสาน
7. ฐาน  TO BE NUMBER ONE
8. ฐาน MIX & MATH
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,14:26   อ่าน 308 ครั้ง