คำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ประกาศมาตการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
คำสั่งที่ 72/2565 แต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 81/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 79/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
สั่ง 76/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 71/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบูรณาการ Walk Rally สายรหัสคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 69/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมให้ความรู้
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 62/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 59/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
คำสั่ง 57/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 42/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานฯ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
คำสั่ง 29/2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
คำสั่ง28/65 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
กำหนดตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
คำสั่ง 25/2565 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
คำสั่งที่ 9/2565 แต่งตั้งคณะทำงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
คำสั่ง 7/2565 แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
คำสั่ง ที่ 4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
คำสั่ง 102/2564 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการการพัฒนาหนังสืออ่านเสริมสร้างประสบการณ์ เรื่อง พระร่วงพระลือ วีรบุรุษสุโขทัยในตำนาน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64